Accommodatiepublicatieservices

Enerzijds, Coastline Villa Holding B. V., een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht te Blaricum, statutair gevestigd te Torenlaan 9, 1261GA, Blaricum, Nederland en met fiscaal identificatienummer NL808080.89.857.B.01,
hierna te noemen: i-Rent.net.

Anderzijds, de cliënt, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, of een ander rechtspersoon, dan wel natuurlijk persoon, die op grond van deze presentatie een bedrijfsactiviteit uitoefent. De cliënt kent, begrijpt en stemt vrijelijk in met de inhoud van deze Overeenkomst, nadat hij op de hoogte is gesteld van de kenmerken van de dienst. De cliënt is in alle gevallen de begunstigde van de door i-Rent.net verleende dienst overeenkomstig de voorwaarden die i-Rent.net stelt. Hierna te noemen: De cliënt.

Beide partijen zijn volledig juridisch bevoegd om deze overeenkomst te formaliseren en erkennen deze bevoegdheid wederzijds.

ZIJ KOMEN OVEREEN / ZIJ VERKLAREN

I. Dat i-Rent.net een entiteit is die zich bezighoudt met het leveren van internetdiensten via de webpagina op URL www.i-rent.net, waarvan de voorgaande volledig eigenaar is. De diensten van I-Rent. net omvatten onder meer de publicatie van toeristische huuraccommodaties op websites die eigendom zijn van eerstgenoemde.

III. Dat de cliënt accommodatie(s) wil publiceren op de door i-Rent.net aangeboden websites.

III. Dat gebaseerd op het feit dat de cliënt van mening is dat i-Rent.net de capaciteit heeft die nodig is om de door de cliënt gevraagde diensten te verlenen, als de middelen die nodig zijn om dit doel te bereiken, beide partijen overeen zijn gekomen deze Overeenkomst te formaliseren op grond van de volgende bepalingen.

BEPALINGEN

EEN : DOEL

1. Deze overeenkomst strekt ertoe de publicatiedienst voor toeristische accommodaties die i-Rent.net aan de cliënt ter beschikking stelt, te reguleren.

i-Rent.net stemt ermee in om al zijn expertise en professionele capaciteit ter beschikking te stellen van de cliënt, en zijn werk aan te passen aan de eisen van het web-project.

TEN TWEEDE : BESCHRIJVING VAN DE DIENST

2.1 De technische kenmerken van de door i-Rent.net geleverde en in deze Overeenkomst geregelde diensten worden duidelijk vermeld op de webpagina www.i-rent.net en/of in de offerte.

2.2. De voorwaarden van deze overeenkomst regelen alle aspecten van accommodatiepublicaties, inclusief prijzen, foto's en gerelateerde gegevens, die via het i-Rent.net softwaresysteem worden verwerkt. Dit geldt voor alle platforms - zowel op de eigen websites van i-Rent.net, eigen klantensites als sites van derden zoals Online Travel Agents (OTA's).

TEN DERDE : GELDIGHEID

3.1 De door i-Rent.net geleverde dienst waarop deze overeenkomst betrekking heeft, wordt van kracht zodra de cliënt de relevante betaling voor de dienst heeft voldaan, zoals bepaald in Bepaling 7 - VORM VAN BETALING.

3.2. De Overeenkomst is voor onbepaalde tijd geldig totdat de Klant besluit definitief te stoppen met verdere accommodatiepublicaties via het i-Rent.net softwaresysteem.

3.3. Voor alle boekingen die vóór de beëindiging zijn gemaakt en gepland zijn voor toekomstige data, blijven de reguliere kosten van i-Rent.net verschuldigd. Deze kosten blijven verschuldigd, zelfs na de definitieve beëindiging van de publicaties en de stopzetting van het i-Rent.net softwaresysteem.

TEN VIERDE : VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN VAN i-Rent.net

4.1 i-Rent.net gaat ermee akkoord de dienst te leveren aan de cliënt - het doel van deze Overeenkomst - zich naar beste vermogen in te spannen om dergelijke werkzaamheden efficiënt uit te voeren.

4.2 i-Rent.net verzendt alle kennisgevingen aan de cliënt per e-mail naar het door de cliënt opgegeven e-mailadres. I-Rent.net is derhalve niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van storingen in de werking van dergelijke elektronische post.

4.3 i-Rent.net zal de door de cliënt verstrekte en in het kader van haar werkzaamheden verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Deze bepaling is van toepassing met het oog op de kennelijke schade die de cliënt zou kunnen lijden als gevolg van de openbaarmaking van zijn plannen en vooruitzichten voor internettoegang. Vanuit dit oogpunt is er geen praktisch verschil tussen het ontwerp van websites en het ontwerp van een reclamecampagne met conventionele middelen. De ethische afspraken zijn precies dezelfde.

4.5 Tenzij anders is bepaald, stemt i-Rent.net ermee in zich naar beste vermogen in te spannen om te waarborgen dat de dienst in het algemeen 24 uur per dag gedurende het jaar beschikbaar is, tenzij bepaalde ingrepen een onderbreking van de dienstverlening vereisen. De klant verklaart uitdrukkelijk dat hij zich bewust is van het feit dat de dienst onvrijwillig onderbroken kan worden door onderhoud, reparatie, of veiligheidstaken, service of uitbreiding of uitbreiding of verbetering van de functionaliteit, of enige andere activiteit die een invloed heeft op de verbetering of het behoud van de dienst. In afwijking van het voorgaande behoudt i-Rent.net zich het recht voor de dienst in de volgende gevallen te onderbreken:

I. Indien een rechtbank of bevoegde administratieve autoriteit zulks bepaalt.

II. Na ontvangst van een gerechtvaardigde claim waarin wordt meegedeeld dat sommige op de webpagina geplaatste accommodaties ongeoorloofd materiaal bevatten.

i-Rent.net zal zich in ieder geval zoveel mogelijk inspannen om de cliënt te informeren over de termijnen waarop dergelijke onderbrekingen zullen plaatsvinden. Dergelijke opschortingen en/of onderbrekingen geven geen enkel recht op schadevergoeding ten gunste van de de cliënt.

TEN VIJFDE : VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN VAN De cliënt

5.1 Elk gebruik van de dienst dat niet te goeder trouw is, is verboden.

5.2 Ook het volgende is verboden:

I. Het uitvoeren van projecten in strijd met de Nederlandse wetgeving of het schenden van rechten van derden.

II. Het publiceren of verspreiden van inhoud die naar het oordeel van i-Rent.net gewelddadig, obsceen, onfatsoenlijk, onwettig, discriminerend, xenofoob of lasterlijk kan zijn. Met name, maar niet beperkt tot, is de volgende inhoud niet toegestaan:

a) materiaal dat inbreuk maakt op onrechtmatig toegestane auteursrechten of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten;

b) materiaal dat offensief is tegen de gemeenschap en de publieke moraal;

c) materiaal ter ondersteuning van terrorisme, racisme of ander illegaal gedrag;

d) pornografisch materiaal, met name materiaal waarbij minderjarigen betrokken zijn, en

e) bedreigend of lasterlijk materiaal.

i-Rent.net heeft het recht de dienst te onderbreken totdat de cliënt deze gegevens of inhoud daadwerkelijk intrekt.

III. Cracks, programmaserienummers of andere inhoud die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.

IV. Het verzamelen en/of gebruiken van persoonsgegevens van andere gebruikers in strijd met organieke wet 15/1999 van 13 december 1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

5.3 De cliënt verbindt zich ertoe een e-mailadres te verstrekken en operationeel te houden om eventuele door i-Rent.net verzonden kennisgevingen te ontvangen.

5.3 De cliënt is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de gehuurde dienst en de als onderdeel daarvan opgeslagen inhoud. De cliënt stemt er verder mee in om de intellectuele en industriële eigendomsrechten te respecteren van de informatie en inhoud die de cliënt kan besluiten op te nemen in haar website, en i-Rent.net te vrijwaren van alle claims veroorzaakt als gevolg van het niet respecteren van deze rechten. Informatie-eigendom: de cliënt garandeert dat hij eigenaar is van de informatie in het boekingssysteem of dat hij in ieder geval intellectuele of industriële eigendomsrechten heeft en dat hij gemachtigd is om dergelijke informatie via het internet te publiceren en om gegevens te hosten die naar de server kunnen worden overgedragen zonder inbreuk te maken op rechten van derden.

5.4 De cliënt vrijwaart i-Rent.net voor alle kosten die i-Rent.net maakt als gevolg van aan de cliënt toe te rekenen omstandigheden, met inbegrip van de honoraria en kosten van door i-Rent.net ingeschakelde advocaten, zelfs in geval van een niet-definitieve gerechtelijke beslissing.

5.6 De cliënt verbindt zich ertoe actuele informatie, beschrijvingen en foto's met betrekking tot alle voor verhuur beschikbare toeristische accommodatiecentra bij te houden, zodat deze de kenmerken van de accommodatie nauwkeurig kunnen weergeven. Meer in het bijzonder dient de cliënt alle informatie over het gebruik en de beschikbaarheid van de logiesverstrekkende locaties naar behoren bij te houden.

5.6 De cliënt verbindt zich ertoe de overeengekomen prijs tijdig te betalen. Indien de cliënt de betreffende bedragen niet of niet tijdig betaalt, zal i-Rent.net de publicatie van de accommodatie onderbreken totdat deze betalingen naar behoren zijn voldaan.

ZESDE : PRIJS VAN DIENSTEN

6.1 De prijs van de door i-Rent.net geleverde diensten is gespecificeerd in de offerte indien beschikbaar. Offertes zijn maximaal 3 maanden geldig. De geldende prijzen staan vermeld op de website van i-rent.net.

6.2 Elke wijziging die door de klant wordt aangebracht aan de gehuurde diensten zal de prijs van het gehuurde product naar boven, maar nooit naar beneden doen variëren. De minimumprijs van de gehuurde diensten is de prijs die vermeld staat op de i-rent.net website.


6.3 Indien de overeengekomen prijzen afwijken van de prijzen vermeld op de i-rent.net website, zal een schriftelijke prijsovereenkomst worden opgesteld die door beide partijen wordt aanvaard.


6.4 i-Rent.net heeft het recht de prijzen eenzijdig te wijzigen en/of te verhogen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.

ZEVENDE : VORM VAN BETALING

7.1 Betalingen van de accommodatiepublicatiediensten worden automatisch in mindering gebracht op het tegoed op de rekening van de cliënt. Betalingen voor creditering (opwaarderingen van het tegoed) op de rekening kunnen worden gedaan via overschrijving of creditcard.

7.2 Elektronische overboekingen / bankoverschrijvingen kunnen worden gedaan naar het rekeningnummer: IBAN: NL65 RABO 0331120607 BIC: RABONL2U
aangehouden bij de Rabobank. Zodra de cliënt een betaling heeft verricht, zal deze een kopie van het overschrijvingsbewijs versturen. De kosten van de overschrijving zijn voor rekening van de cliënt.7.3. In geval van annulering en daaropvolgende beëindiging van publicaties, moeten alle boekingen via websites van derden, zoals OTA's en partners, die gepland zijn voor toekomstige data onmiddellijk door de Klant worden vereffend bij opzegging. Betaling is vereist vóór de datum van opzegging.7.4. In het geval van een aangekondigde beëindiging door een Klant van het gebruik van het i-Rent.net softwaresysteem, behoudt i-Rent.net zich het recht voor om alle openstaande kosten voor toekomstige boekingen rechtstreeks over te maken naar het krediet van de Klant. Dit kan leiden tot een negatief kredietsaldo voor de Klant, wat de toegang tot de rekening kan beperken tot onmiddellijke vereffening.

ACHTSTE : WIJZIGINGEN

8.1 i-Rent.net behoudt zich het recht voor om de kenmerken van de geleverde dienst te wijzigen en streeft ernaar in het voordeel van dezelfde dienst te handelen.
I-Rent.net zal in voorkomend geval de cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de aangebrachte wijzigingen. De cliënt beschikt over een termijn van 15 dagen om zijn onenigheid te melden en de overeenkomst te beëindigen. Na het verstrijken van deze termijn, zonder dat de cliënt een antwoord heeft ontvangen, wordt hij geacht de nieuwe voorwaarden te hebben aanvaard.

NEGENDE : VERGOEDING

9.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot het doen gelden van enig recht op vergoeding zodra een product is gehuurd.

TIENDE : BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST: OORZAKEN

10.1 Indien één der partijen enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk dan wel herhaaldelijk schendt, heeft de andere partij het recht deze eenzijdig te beëindigen. Deze overeenkomst eindigt met name om de volgende redenen:

I. Faillissement of curatele door beide partijen.

II. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichtingen die hierin naar voren worden gebracht.

ELFDE : KENNISGEVINGEN

11.1 i-Rent.net verstuurt kennisgevingen aan de cliënt naar het door de cliënt opgegeven e-mailadres.

11.2 De klant dient kennisgevingen aan i-Rent.net schriftelijk te verzenden naar de volgende e-mail: info@i-rent.net. De klant dient zijn gebruikersnaam of e-mail te vermelden voor inlogdoeleinden.

TWAALFDE : ALGEMENE ASPECTEN

Deze overeenkomst bevat de algemene overeenkomst tussen de partijen over hetzelfde doel en vervangt elke eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die de partijen eventueel hebben gesloten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze overeenkomst en die van andere overeenkomsten die beide partijen voordien hebben gesloten, prevaleren de bepalingen van deze overeenkomst.

Geen van de bepalingen in dit artikel stelt dat er sprake is van aanhangigheid en vormt geen van beide partijen als agent van de andere partij. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enige verklaring, handelen of nalaten van de andere partij in strijd met het vorenstaande.

Onthouding van stemming door een van beide partijen om haar rechten uit hoofde van deze overeenkomst te doen gelden, wordt in de toekomst niet beschouwd als een afstand van die rechten.

De in deze overeenkomst vervatte bepalingen blijven van kracht en zijn bindend voor beide partijen na de beëindiging of het verstrijken van de overeenkomst, ongeacht of deze impliciet of uitdrukkelijk is voorzien.

DERTIENDE : BEPERKING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

13.1 i-Rent.net of haar managers en topmanagers, bestuurders, aandeelhouders, agenten of werknemers zijn in geen geval aansprakelijk voor het gebruik door de cliënt van de door i-Rent.net verleende diensten, noch voor directe of indirecte oorzaken.

13.2 Partijen erkennen dat de handhaving van deze Overeenkomst geen andere agentschappen, delegaties, garanties of overeenkomsten inhoudt dan die welke hierin uitdrukkelijk zijn vermeld. En in overeenstemming daarmee worden alle voorwaarden, condities, garanties of andere aspecten die voortvloeien uit convenanten of algemene voorschriften, voor zover wettelijk toegestaan, uitdrukkelijk uitgesloten.

VEERTIENDE : NIETIGHEID

14.1 Indien enige bepaling in deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een rechtbank of bevoegde autoriteit nietig of nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen geldig, tenzij partijen onderling overeenkomen deze overeenkomst te beëindigen.

VIJFTIENDE : TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

15.1 Met betrekking tot aspecten die buiten de werkingssfeer van deze Overeenkomst vallen, alsmede de opbouw en beslechting van conflicten tussen partijen als gevolg daarvan, zijn zij onderworpen aan de Nederlandse wet.

15.2 Indien er een conflict ontstaat tussen partijen met betrekking tot de totstandkoming en handhaving van deze Overeenkomst, en indien partijen nalaten dit conflict in onderlinge overeenstemming op te lossen, zal dit worden beslecht op verzoek van de andere partij na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij door arbitrage in de Officiële Kamer van Koophandel, Industrie en Scheepvaart van Nederland.

Elke partij draagt haar eigen arbitragekosten. De vergoeding en de kosten van arbiters worden evenwel gedragen zoals vastgesteld bij arbitrale beslissing.

15.3 Het voorgaande wordt verstaan zonder afbreuk te doen aan het feit dat partijen zich aan een gerechtelijke procedure kunnen onderwerpen. In dat geval zullen de vorderingen worden ingediend binnen het rechtsgebied van de rechtbanken van Nederland. De partijen zien uitdrukkelijk af van hun eigen bevoegdheden indien het procesrecht zulks toestaat, en in geval van een andere bevoegdheid.

15.4 Indien redelijkerwijs mogelijk, blijft deze Overeenkomst geldig gedurende de ontwikkeling van een conflict en/of juridische of arbitrale procedure.

15.5. Voor klanten die zich buiten Nederland bevinden, behoudt i-Rent.net zich het recht voor om het toepasselijke recht en de jurisdictie te wijzigen en de rechtbank te kiezen die bevoegd is op basis van de vestigingsplaats van de klant.

In Blaricum 29/01/2019.