Voorwaarden gebruik reserveringssysteem

Enerzijds, Coastline Villa Holding B. V., een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht te BLARICUM, statutair gevestigd te Torenlaan 9, 1261GA, Blaricum, Nederland en fiscaal identificatienummer NL808080.89.857.B.01,
hierna te noemen: i-Rent.net.

En aan de andere kant, de cliënt, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die op grond van deze presentatie een bedrijfsactiviteit uitoefent. De cliënt kent, begrijpt en stemt vrijelijk in met de inhoud van deze Overeenkomst, nadat hij op de hoogte is gesteld van de kenmerken van de dienst. De cliënt is in alle gevallen de begunstigde van de door i-Rent.net verleende dienst overeenkomstig de voorwaarden die i-Rent.net stelt. Hierna te noemen: De cliënt.

Beide partijen zijn volledig juridisch bevoegd om deze overeenkomst te formaliseren en erkennen deze bevoegdheid wederzijds.

ZIJ KOMEN OVEREEN / ZIJ VERKLAREN

I. Dat i-Rent.net een entiteit is die zich bezighoudt met het leveren van internetdiensten via de webpagina op URL www.i-rent.net, www.rentalbookingsystem.com en www.checkmyreservation.com en die de eerstgenoemde volledig in eigendom heeft. Een van de belangrijkste diensten van i-Rent.net omvat de levering van het reserveringssysteem voor toeristische accommodaties.

II. Dat de cliënt graag gebruik maakt van het door i-Rent.net aangeboden reserveringssysteem voor toeristische accommodaties.

III. Dat gebaseerd op het feit dat de cliënt van mening is dat i-Rent.net de capaciteit heeft die nodig is om de door de cliënt gevraagde diensten te verlenen, als de middelen die nodig zijn om dit doel te bereiken, beide partijen overeen zijn gekomen deze Overeenkomst te formaliseren op grond van de volgende bepalingen.

BEPALINGEN

EEN : DOEL

1. Het doel van deze overeenkomst is het regelen van het boekingssysteem van toeristische accommodaties die i-Rent.net aan de cliënt zal aanbieden.

i-Rent.net stemt ermee in om al zijn expertise en professionele capaciteit ter beschikking te stellen van de cliënt, en zijn werk aan te passen aan de eisen van het web-project.

TEN TWEEDE : BESCHRIJVING VAN DE DIENST

2.1 De technische kenmerken van de door i-Rent.net geleverde en in deze Overeenkomst geregelde diensten worden duidelijk vermeld op de webpagina www.i-rent.net en/of in de offerte.

2.2 De hierin uiteengezette voorwaarden zijn van toepassing op reserveringsdiensten voor toeristische accommodaties en prijzen op het web bij huur, zoals gespecificeerd in de definitieve offerte die door i-Rent.net aan de cliënt is toegezonden.

2.3 De services van het boekingssysteem zijn, tenzij anders bepaald door i-Rent.net, ontworpen voor optimale visualisatie met een beeldschermresolutie van 1024 x 768 pixels, waarbij de browser van Internet Explorer begint met versie 6. Desalniettemin kunnen andere browsers (zoals Netscape, Mozilla Firefox, Opera of Thunderbird en/of in andere schermresoluties de website zonder noemenswaardige problemen worden bekeken en toegankelijk gemaakt. Er kunnen echter wel enkele vervormingen optreden in de algemene lay-out van de webpagina, scrollbalken, kleine vervormingen in de uitlijning van paragrafen en/of beeldpositie, lichte variaties in kleurtinten, enz. In elk geval mogen deze lichte verstoringen de functionaliteit van de website niet nadelig beïnvloeden.

TEN DERDE : GELDIGHEID

3.1 De door i-Rent.net geleverde dienst waarop deze overeenkomst betrekking heeft, wordt van kracht zodra de cliënt het servicetarief heeft voldaan, zoals bepaald in Bepaling 7 van deze overeenkomst - VORM VAN BETALING. Het opstarten van de ontwikkeling van de gehuurde dienst is afhankelijk van de gekozen vorm van betaling en de tijd die i-Rent.net nodig heeft om de betaling te bewijzen, met een geschatte maximale gemiddelde looptijd van 72 uur. Daarna zal de cliënt i-Rent.net voorzien van al het grafische en informatieve materiaal dat nodig is om de dienst adequaat te ontwikkelen en te voltooien.

3.2 De overeenkomst heeft een jaarlijkse looptijd en wordt automatisch verlengd, behoudens voorafgaande kennisgeving van een der partijen binnen een minimumtermijn van één maand voor de verlengingsdatum.

TEN VIERDE : VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN VAN i-Rent.net

4.1 i-Rent.net gaat ermee akkoord de service aan de cliënt te leveren - het doel van deze Overeenkomst is, het leveren van de service aan de cliënt, met als doel het leveren van de best mogelijke inspanningen om dergelijke werkzaamheden efficiënt uit te voeren. De cliënt heeft te allen tijde het recht om de rechtvaardiging van deze structurele beslissingen te verlangen, welke i-Rent.net binnen een termijn van maximaal één week schriftelijk indient.

4.2 i-Rent.net verzendt alle kennisgevingen aan de cliënt per e-mail naar het door de cliënt opgegeven e-mailadres. I-Rent.net is derhalve niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van storingen in de werking van dergelijke elektronische post.

4.3 i-Rent.net zal de door de cliënt verstrekte en in het kader van haar werkzaamheden verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Deze bepaling is van toepassing met het oog op de duidelijke schade die de cliënt kan lijden als gevolg van de bekendmaking van zijn plannen en vooruitzichten voor internettoegang.

4.4 i-Rent.net adviseert en waarschuwt de opdrachtgever over de toevertrouwde werkzaamheden. De verhuurder heeft mogelijk weinig of geen voorkennis over de technische en strategische aspecten van een online boekingssysteem.
Daarom zal i-Rent.net als deskundige op dit gebied haar knowhow en expertise inbrengen om de cliënt te begeleiden.

4.5 Tenzij anders is bepaald, stemt i-Rent.net ermee in zich naar beste vermogen in te spannen om te waarborgen dat de dienst in het algemeen 24 uur per dag gedurende het jaar beschikbaar is, tenzij bepaalde ingrepen een onderbreking van de dienstverlening vereisen. De cliënt verklaart nadrukkelijk dat hij zich bewust is van het feit dat de dienst onvrijwillig kan worden onderbroken, waardoor de dienst wordt onderbroken als gevolg van onderhoud, reparatie, veiligheid, beveiliging, service of functionaliteitstoename of -verbetering en elke andere activiteit die een invloed heeft op de verbetering of het behoud van de dienst. In afwijking van het voorgaande behoudt i-Rent.net zich het recht voor de dienst in de volgende gevallen te onderbreken:

I. Indien een rechtbank of bevoegde administratieve autoriteit zulks bepaalt.

II. Wanneer een naar behoren gerechtvaardigde claim wordt ontvangen en i-Rent.net wordt geadviseerd dat onbevoegd materiaal in het boekingssysteem is ingevoerd.

III. Wanneer er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat het boekingssysteem onbevoegd materiaal bevat dat de rechten van derden schaadt.

i-Rent.net doet in ieder geval en voor zover mogelijk al het mogelijke om de cliënt in kennis te stellen van de perioden waarin dergelijke onderbrekingen zullen plaatsvinden. Dergelijke opschortingen en/of onderbrekingen geven geen enkel recht op schadevergoeding ten gunste van de de cliënt.

4.6 i-Rent.net is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een externe aanval op het systeem. I-Rent.net stemt ermee in om websites binnen de maximale veiligheidslimieten in redelijke termen te houden. Desalniettemin moet duidelijk zijn dat geen enkel systeem volledig veilig is.

TEN VIJFDE : VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN VAN De cliënt

5.1 Elk gebruik van de dienst dat niet te goeder trouw is, is verboden.

5.2 Ook het volgende is verboden:

I. Het uitvoeren van projecten in strijd met de Nederlandse wetgeving of het schenden van rechten van derden.

II. Het publiceren of verspreiden van inhoud die naar het oordeel van i-Rent.net gewelddadig, obsceen, onfatsoenlijk, onwettig, discriminerend, xenofoob of lasterlijk kan zijn. Met name, maar niet beperkt tot, is de volgende inhoud niet toegestaan:

a) materiaal dat inbreuk maakt op onrechtmatig toegestane auteursrechten of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten;

b) materiaal dat offensief is tegen de gemeenschap en de publieke moraal;

c) materiaal ter ondersteuning van terrorisme, racisme of ander illegaal gedrag;

d) pornografisch materiaal, met name het soort materiaal waarbij minderjarigen betrokken zijn;

e) bedreigend of lasterlijk materiaal;

i-Rent.net heeft het recht de dienst te onderbreken totdat de cliënt deze gegevens of inhoud intrekt.

III. Cracks, programmaserienummers of andere inhoud die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.

IV. Het verzamelen en/of gebruiken van persoonsgegevens van andere gebruikers in strijd met organieke wet 15/1999 van 13 december 1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

V. De openbaarmaking van login gebruikersnamen en wachtwoorden aan derden.

5.3 De cliënt is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de gehuurde dienst en de als onderdeel daarvan opgeslagen inhoud. De cliënt stemt er verder mee in om de intellectuele en industriële eigendomsrechten te respecteren van de informatie en inhoud die de cliënt kan besluiten op te nemen in haar website, en i-Rent.net te vrijwaren van alle claims veroorzaakt als gevolg van het niet respecteren van deze rechten. Informatie-eigendom: de cliënt garandeert dat hij eigenaar is van de informatie in het boekingssysteem of dat hij in ieder geval intellectuele of industriële eigendomsrechten heeft en dat hij gemachtigd is om dergelijke informatie via het internet te publiceren en om gegevens te hosten die naar de server kunnen worden overgedragen zonder inbreuk te maken op rechten van derden.

5.4 De cliënt vrijwaart i-Rent.net voor alle kosten die i-Rent.net maakt als gevolg van aan de cliënt toe te rekenen omstandigheden, met inbegrip van de honoraria en kosten van door i-Rent.net ingeschakelde advocaten, zelfs in geval van een niet-definitieve gerechtelijke beslissing.

5.5 De cliënt gaat ermee akkoord het algemene grafische en informatieve materiaal te leveren dat i-Rent.net nodig heeft om de ingehuurde dienst voor te bereiden en in gebruik te nemen. Ook vergemakkelijkt het de werkzaamheden van i-Rent.net zoveel mogelijk om het gewenste eindproduct te verkrijgen.

5.6 De cliënt verbindt zich ertoe om alle informatie, beschrijvingen en foto's met betrekking tot alle voor verhuur beschikbare toeristische accommodatie resorts te allen tijde bij te werken, zodat ze de kenmerken van de accommodatie nauwkeurig kunnen weergeven. Meer in het bijzonder dient de cliënt alle informatie over het gebruik en de beschikbaarheid van de accommodatie bij te houden.

5.7 De cliënt verbindt zich ertoe de overeengekomen prijs tijdig te betalen. Indien de cliënt de betreffende bedragen niet of niet tijdig betaalt, zal i-Rent.net de dienst onderbreken totdat deze betalingen naar behoren zijn voldaan.

TEN ZESDE : PRIJS VAN DIENSTEN

6.1 De prijs van de door i-Rent.net geleverde diensten is gespecificeerd in de offerte indien beschikbaar. Offertes zijn maximaal 3 maanden geldig. De geldende prijzen staan vermeld op de website van i-rent.net.

6.2 Elke wijziging die door de klant wordt aangebracht aan de gehuurde diensten zal de prijs van het gehuurde product naar boven, maar nooit naar beneden doen variëren. De minimumprijs van de gehuurde diensten is de prijs die vermeld staat op de i-rent.net website.


6.3 Indien de overeengekomen prijzen afwijken van de prijzen vermeld op de i-rent.net website, zal een schriftelijke prijsovereenkomst worden opgesteld die door beide partijen wordt aanvaard.

6.4 i-Rent.net heeft het recht de prijzen eenzijdig te wijzigen en/of te verhogen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.

TEN ZEVENDE : VORM VAN BETALING

7.1 Betalingen van het online boekingssysteem worden automatisch in mindering gebracht op het saldo op de rekening van de Cliënt. Betalingen voor creditering van saldo op de rekening kunnen worden gedaan via overschrijving of creditcard.

7.2 Elektronische overboekingen / bankoverschrijvingen kunnen worden gedaan naar het rekeningnummer:

IBAN: NL65 RABO 0331120607

BIC: RABONL2U

aangehouden bij de RABOBANK. Zodra de cliënt een betaling heeft verricht, zal deze een kopie van het betalingsbewijs versturen. De kosten van de overschrijving zijn voor rekening van de cliënt.

TEN ACHTSTE : WIJZIGINGEN

8.1 i-Rent.net behoudt zich het recht voor om de kenmerken van de geleverde dienst te wijzigen en streeft ernaar in het voordeel van dezelfde dienst te handelen.
I-Rent.net zal in voorkomend geval de cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de aangebrachte wijzigingen. De cliënt beschikt over een termijn van 15 dagen om zijn onenigheid te melden en de overeenkomst te beëindigen. Na het verstrijken van deze termijn, zonder dat de cliënt een antwoord heeft ontvangen, wordt hij geacht de nieuwe voorwaarden te hebben aanvaard.

TEN NEGENDE : EIGENDOM

9.1 Met betrekking tot webpagina's met bedieningspanelen, geprogrammeerde toepassingen, hulpprogramma's en, in het algemeen, elk type van programmering, is en blijft
i-Rent.net de eigenaar van de broncode en is de cliënt niet gerechtigd deze te gebruiken.
In geen geval heeft de cliënt toegang tot de broncode, noch via FTP, noch via enig ander middel.

9.2 i-Rent.net neemt alle nodige preventieve maatregelen om te voorkomen dat de cliënt toegang krijgt tot de broncode van op maat gemaakte geprogrammeerde toepassingen. Niettegenstaande het voorgaande is i-Rent.net gerechtigd om een rechtsvordering in te dienen indien i-Rent.net van mening is dat auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten op haar broncode worden geschonden door de cliënt of door een derde partij.

9.3 Onder geen geval of omstandigheid staat i-Rent.net toe, noch aan de cliënt noch aan derden, de programmeercodes, de HTML-code of de XML-code van het systeem te wijzigen.
Alleen i-Rent.net heeft het recht van toegang tot de broncode en het recht om deze te wijzigen.

TEN TIENDE : ONDERHOUD

10.1 Het onderhoud van de service valt onder de verantwoordelijkheid van i-Rent.net en, tenzij anders schriftelijk bepaald door i-Rent.net, brengt deze service geen kosten met zich mee voor de cliënt.

10.2 De cliënt zal wijzigingen en/of uitbreidingen van het boekingssysteem kunnen aanvragen voor zover i-Rent.net van mening is dat dit geen gevolgen heeft voor de gebruikers van andere systemen.

10.3 De door de opdrachtgever gevraagde wijzigingen zullen worden aangebracht binnen de kortst mogelijke termijn, afhankelijk van de werkbelasting van i-Rent.net. Wijzigingen zonder bijzondere eisen worden in ieder geval binnen maximaal 14 werkdagen uitgevoerd.

TEN ELFDE : VERGOEDING

11.1 De cliënt kan geen enkel recht op terugbetaling meer doen gelden nadat het product is gehuurd, tenzij het eindproduct niet exact voldoet aan de specificaties zoals vermeld in de bijgevoegde offerte die per e-mail door i-Rent.net aan de cliënt is verzonden.

TEN TWAALFDE : OPZEGGINGSOORZAAK

12.1 Uitsluitend iedere volledige of gedeeltelijke of herhaalde schending door een van beide partijen van sommige of alle verplichtingen of verbintenissen die krachtens deze Overeenkomst zijn aangegaan, geeft de andere partij het recht deze eenzijdig te beëindigen. De redenen voor vroegtijdige beëindiging van deze overeenkomst omvatten met name het volgende:

I. Faillissement of curatele door beide partijen.

II. Indien de cliënt niet voldoet aan enige in deze Overeenkomst opgenomen verplichtingen.

TEN DERTIENDE : KENNISGEVINGEN

13.1 i-Rent.net verstuurt kennisgevingen aan de cliënt naar het door de cliënt opgegeven e-mailadres.

13.2 De cliënt dient kennisgevingen aan i-Rent.net schriftelijk te verzenden naar de volgende e-mail: info@i-rent.net. De cliënt dient zijn gebruikersnaam of e-mail te vermelden voor inlogdoeleinden.

TEN VEERTIENDE : ALGEMENE ASPECTEN

Deze overeenkomst bevat de algemene overeenkomst tussen de partijen over hetzelfde doel en vervangt alle andere eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten die door de partijen zijn geformaliseerd.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze overeenkomst en die van enige andere overeenkomst die beide partijen voordien hebben gesloten, prevaleren de bepalingen van deze overeenkomst.

Geen van de bepalingen van dit artikel is afgedwongen en geen van beide partijen is een agent van de andere partij. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enige verklaring, handelen of nalaten van de andere partij in strijd met het vorenstaande. Onthouding van stemming door een van beide partijen om haar rechten uit hoofde van deze overeenkomst te doen gelden, wordt in de toekomst niet beschouwd als een afstand van die rechten.

De in deze overeenkomst vervatte bepalingen blijven van kracht en zijn bindend voor beide partijen na de beëindiging of het verstrijken van de overeenkomst, ongeacht of deze impliciet of uitdrukkelijk is voorzien.

TEN VIJFTIENDE : BEPERKING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

15.1 i-Rent.net of haar leidinggevenden en het topmanagement, bestuurders, aandeelhouders, agenten of werknemers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door de cliënt van de door i-Rent.net verleende diensten, noch voor directe of indirecte oorzaken.

15.2 Partijen erkennen dat de handhaving van deze Overeenkomst geen andere agentschappen, delegaties, garanties of overeenkomsten inhoudt dan die welke hierin uitdrukkelijk zijn vermeld. En in overeenstemming daarmee worden alle voorwaarden, condities, garanties of andere aspecten die voortvloeien uit convenanten of algemene voorschriften, voor zover wettelijk toegestaan, uitdrukkelijk uitgesloten.

ZESTIENDE : NIETIGHEID

16.1 Indien enige bepaling in deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een rechtbank of bevoegde autoriteit nietig of ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen geldig, tenzij de partijen onderling overeenkomen deze overeenkomst te beëindigen.

TEN ZEVENTIENDE : TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

17.1 Met betrekking tot aspecten die buiten de werkingssfeer van deze Overeenkomst vallen, alsmede de totstandkoming en beslechting van conflicten tussen partijen als gevolg daarvan, is de Nederlandse wet van toepassing.

17.2 Indien er een conflict ontstaat tussen partijen met betrekking tot de totstandkoming en handhaving van deze Overeenkomst, en indien partijen nalaten dit conflict in onderlinge overeenstemming op te lossen, zal dit worden opgelost op verzoek van de andere partij, nadat de andere partij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld door arbitrage in de Officiële Kamer van Koophandel, Industrie en Scheepvaart van Nederland.

Elke partij draagt haar eigen arbitragekosten. De vergoeding en onkosten van de arbiters worden evenwel gedragen zoals vastgesteld bij arbitrale beslissing.

17.3 Het voorgaande wordt verstaan zonder afbreuk te doen aan het feit dat partijen zich aan een gerechtelijke procedure kunnen onderwerpen. In dat geval zullen de vorderingen worden ingediend binnen het rechtsgebied van de rechtbanken van Nederland. De partijen zien uitdrukkelijk af van hun eigen bevoegdheden indien het procesrecht zulks toestaat, en in geval van een andere bevoegdheid.

17.4 Indien redelijkerwijs mogelijk, blijft deze Overeenkomst geldig gedurende de ontwikkeling van een conflict en/of juridische of arbitrale procedure.

In Blaricum 29/01/2019.