Voorwaarden voor het gebruik en de ontwikkeling van websites

Enerzijds, Coastline Villa Holding B. V., een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht te Blaricum, statutair gevestigd te Torenlaan 9, 1261GA, Blaricum, Nederland en met fiscaal identificatienummer NL808080.89.857.B.01,
hierna te noemen: i-Rent.net.

En aan de andere kant, de cliënt, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die op grond van deze presentatie een bedrijfsactiviteit uitoefent. De cliënt kent, begrijpt en stemt vrijelijk in met de inhoud van deze Overeenkomst, nadat hij op de hoogte is gesteld van de kenmerken van de dienst. De cliënt is in alle gevallen de begunstigde van de door i-Rent.net verleende dienst overeenkomstig de voorwaarden die i-Rent.net stelt. Hierna te noemen: De cliënt.

Beide partijen zijn volledig juridisch bevoegd om deze overeenkomst te formaliseren en erkennen deze bevoegdheid wederzijds.

ZIJ KOMEN OVEREEN / ZIJ VERKLAREN

I. Dat i-Rent.net een entiteit is die zich bezighoudt met het leveren van internetdiensten via de webpagina op URL www.i-rent.net, waarvan voorgaande volledig eigenaar is. De door i-Rent.net aangeboden diensten omvatten het ontwerp, de programmering en de hosting van webpagina's, alsmede het grafisch ontwerp daarvan, onder andere activiteiten die verband houden met het bedrijfsdoel ervan.

II. Dat de cliënt geïnteresseerd is in de diensten van WEBSITE-ONTWIKKELING EN CREATIE aangeboden door i-Rent.net.

III. Dat gebaseerd op het feit dat de cliënt van mening is dat i-Rent.net de capaciteit heeft die nodig is om de door de cliënt gevraagde diensten te verlenen, als de middelen die nodig zijn om dit doel te bereiken, beide partijen overeen zijn gekomen deze Overeenkomst te formaliseren op grond van de volgende bepalingen.

BEPALINGEN

EEN : DOEL

1. Het doel van deze Overeenkomst is het regelen van de professionele diensten die i-Rent.net aan de cliënt verleent.
i-Rent.net stemt ermee in om al zijn expertise en professionele capaciteit ter beschikking te stellen van de cliënt, en zijn werk aan te passen aan de eisen van het web-project.

TWEEDE : BESCHRIJVING VAN DE DIENST

2.1 De technische kenmerken van de door i-Rent.net geleverde en in deze Overeenkomst geregelde diensten worden duidelijk vermeld op de webpagina www.i-rent.net en/of de offerte.

2.2 De hierin uiteengezette voorwaarden zijn van toepassing op webcreatiediensten en prijzen die op het web worden vermeld bij het inhuren, zoals gespecificeerd in de definitieve offerte die door i-Rent.net aan de cliënt wordt toegezonden.

2.3 Tenzij anders bepaald door i-Rent.net, wordt de website ontwikkeld voor weergave van hoge kwaliteit op een scherm van 1024 x 768 pixels en via internet Explorer versie 6 of verbeterde versies. De website kan echter worden bekeken en de inhoud ervan kan gemakkelijk toegankelijk zijn via andere browsers (zoals Netscape, Mozilla Firefox, Opera of Thunderbird), hoewel de lay-out van de algemene webpagina, schuifbalk, uitlijning van paragrafen en/of locatie van afbeeldingen, kleine kleurvariaties, enz. enigszins kunnen worden vertekend. In elk geval mogen deze lichte verstoringen de functionaliteit van de website niet nadelig beïnvloeden.

DERDE : GELDIGHEID

3.1 De door i-Rent.net geleverde dienst voor de ontwikkeling van webpagina's waarop deze Overeenkomst betrekking heeft, wordt van kracht zodra de cliënt 30% van het servicetarief heeft voldaan en alle materiaal heeft geleverd dat nodig is voor de ontwikkeling en voltooiing van hetzelfde, zoals bepaald in Bepaling 7 - VORM VAN BETALING. Het opstarten van de ontwikkeling van de gehuurde dienst is afhankelijk van de gekozen vorm van betaling en de tijd die i-Rent.net nodig heeft om de betaling te bewijzen, met een geschatte maximale gemiddelde looptijd van 72 uur. Daarna zal de cliënt i-Rent.net voorzien van al het grafische en informatieve materiaal dat nodig is om de dienst adequaat te ontwikkelen en te voltooien.

3.2 De maximale termijn voor het voltooien van de ontwikkeling van de website bedraagt 45 dagen vanaf het moment dat i-Rent.net al het nodige materiaal ontvangt om de gehuurde dienst te ontwikkelen, die door de cliënt wordt geleverd.

3.3 Indien de cliënt de webpagina hostingdienst ook heeft ingehuurd, zal de huurperiode voor deze dienst op jaarbasis zijn en automatisch worden verlengd voor jaarperiodes.

UITGAVEN : VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN VAN i-Rent.net

4.1 i-Rent.net gaat ermee akkoord de dienst te leveren aan de cliënt - het doel van deze Overeenkomst - zich naar beste vermogen in te spannen om dergelijke werkzaamheden efficiënt uit te voeren. De cliënt heeft te allen tijde het recht om de rechtvaardiging van deze structurele beslissingen te verlangen, welke i-Rent.net binnen een termijn van maximaal één week schriftelijk indient.

4.2 i-Rent.net verzendt alle kennisgevingen aan de cliënt per e-mail naar het door de cliënt opgegeven e-mailadres. I-Rent.net is derhalve niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van storingen in de werking van dergelijke elektronische post.

4.3 i-Rent.net zal de door de cliënt verstrekte en in het kader van haar werkzaamheden verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Deze bepaling is van toepassing met het oog op de duidelijke schade die de cliënt kan lijden als gevolg van de bekendmaking van zijn plannen en vooruitzichten voor internettoegang. Vanuit dit oogpunt is er geen praktisch verschil tussen het ontwerp van websites en het ontwerp van een reclamecampagne via conventionele media. De ethische afspraken zijn precies dezelfde.

4.4 i-Rent.net adviseert en waarschuwt de opdrachtgever over de toevertrouwde werkzaamheden. De inlenende partij heeft mogelijk weinig of geen voorkennis over de technische en strategische aspecten van het internet. Daarom zal i-Rent.net als deskundige op dit gebied haar knowhow en expertise inbrengen om de cliënt te begeleiden.

4.5 Tenzij anders is bepaald, stemt i-Rent.net ermee in zich naar beste vermogen in te spannen om te waarborgen dat de dienst in het algemeen 24 uur per dag gedurende het jaar beschikbaar is, tenzij bepaalde ingrepen een onderbreking van de dienstverlening vereisen. De klant verklaart uitdrukkelijk dat hij zich bewust is van het feit dat de dienst onvrijwillig kan worden onderbroken, waardoor de dienst wordt onderbroken als gevolg van onderhoud, reparatie, veiligheid, beveiliging, service of functionaliteitstoename of -verbetering en elke andere activiteit die een invloed heeft op de verbetering of het behoud van de dienst. In afwijking van het voorgaande behoudt i-Rent.net zich het recht voor de dienst in de volgende gevallen te onderbreken:

I. Indien een rechtbank of bevoegde administratieve autoriteit zulks bepaalt.

II. Na ontvangst van een gerechtvaardigde claim waarin wordt meegedeeld dat de website onbevoegd materiaal bevat.

III. Bij het optreden van onvoldoende redenen om aan te nemen dat de gehoste website onbevoegd materiaal bevat van materiaal dat de rechten van derden schaadt.

i-Rent.net doet in ieder geval en voor zover mogelijk al het mogelijke om de cliënt in kennis te stellen van de perioden waarin dergelijke onderbrekingen zullen plaatsvinden. Dergelijke opschortingen en/of onderbrekingen geven geen enkel recht op schadevergoeding ten gunste van de cliënt.

4.6 i-Rent.net is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt als gevolg van een externe aanval op de website. I-Rent. net stemt ermee in om websites binnen de maximale veiligheidslimieten in redelijke termen te houden. Desalniettemin moet duidelijk zijn dat geen enkel systeem volledig veilig is.

VIJFDE : VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN VAN de cliënt

5.1 De dienst die niet te goeder trouw wordt gebruikt, is verboden.

5.2 Ook het volgende is verboden:

I. Het uitvoeren van projecten in strijd met de Nederlandse wetgeving of het schenden van rechten van derden.

II. Het publiceren of verspreiden van inhoud die naar het oordeel van i-Rent.net gewelddadig, obsceen, onfatsoenlijk, onfatsoenlijk, onwettig, discriminerend, xenofoob of lasterlijk kan zijn. Met name, maar niet beperkt tot, is de volgende inhoud niet toegestaan:

a) materiaal dat inbreuk maakt op onrechtmatig toegestane auteursrechten of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten;

b) materiaal dat offensief is tegen de gemeenschap en de publieke moraal;

c) materiaal ter ondersteuning van terrorisme, racisme of ander illegaal gedrag;

d) pornografisch materiaal, met name het soort materiaal waarbij minderjarigen betrokken zijn;

e) bedreigend of lasterlijk materiaal;

i-Rent.net heeft het recht de dienst te onderbreken totdat de cliënt deze gegevens of inhoud intrekt.

III. Cracks, programmaserienummers of andere inhoud die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.

IV. Het verzamelen en/of gebruiken van persoonsgegevens van andere gebruikers in strijd met organieke wet 15/1999 van 13 december 1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

5.3 De cliënt is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de gehuurde dienst en de als onderdeel daarvan opgeslagen inhoud. De cliënt stemt er verder mee in om de intellectuele en industriële eigendomsrechten te respecteren van de informatie en inhoud die de cliënt kan besluiten op te nemen in haar website, en i-Rent.net te vrijwaren van alle claims veroorzaakt als gevolg van het niet respecteren van deze rechten. Informatie-eigendom: de cliënt garandeert dat hij eigenaar is van de informatie in het boekingssysteem of dat hij in ieder geval intellectuele of industriële eigendomsrechten heeft en dat hij gemachtigd is om dergelijke informatie via het internet te publiceren en om gegevens te hosten die naar de server kunnen worden overgedragen zonder inbreuk te maken op rechten van derden.

5.4 De cliënt vrijwaart i-Rent.net voor alle kosten die i-Rent.net maakt als gevolg van aan de cliënt toe te rekenen omstandigheden, met inbegrip van de honoraria en kosten van door i-Rent.net ingeschakelde advocaten, zelfs in geval van een niet-definitieve gerechtelijke beslissing.

5.5 De cliënt gaat ermee akkoord het algemene grafische en informatieve materiaal te leveren dat i-Rent.net nodig heeft om de ingehuurde dienst voor te bereiden en in gebruik te nemen. Ook vergemakkelijkt het de werkzaamheden van i-Rent.net zoveel mogelijk om het gewenste eindproduct te verkrijgen.

5.6 De cliënt verbindt zich ertoe de overeengekomen prijs tijdig te betalen. Indien de cliënt de betreffende bedragen niet of niet tijdig betaalt, zal i-Rent.net de ontwikkeling van de website onderbreken totdat deze betalingen naar behoren zijn voldaan.

ZESDE : PRIJS VAN DIENSTEN

6.1 De prijs van de door i-Rent.net geleverde diensten is gespecificeerd in de offerte indien beschikbaar. Offertes zijn maximaal 3 maanden geldig. De geldende prijzen staan vermeld op de website van i-rent.net.

6.2 Elke wijziging die door de klant wordt aangebracht aan de gehuurde diensten zal de prijs van het gehuurde product naar boven, maar nooit naar beneden doen variëren. De minimumprijs van de gehuurde diensten is de prijs die vermeld staat op de i-rent.net website.


6.3 Indien de overeengekomen prijzen afwijken van de prijzen vermeld op de i-rent.net website, zal een schriftelijke prijsovereenkomst worden opgesteld die door beide partijen wordt aanvaard.


6.4 i-Rent.net heeft het recht de prijzen eenzijdig te wijzigen en/of te verhogen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.

ZEVENDE : VORM VAN BETALING

7.1 Betalingen van het online boekingssysteem worden automatisch in mindering gebracht op het tegoed op de rekening van de cliënt. Betalingen voor creditering (opwaarderingen van het tegoed) op de rekening kunnen worden gedaan via overschrijving of creditcard.

7.2 Elektronische overboekingen / bankoverschrijvingen kunnen worden gedaan naar het rekeningnummer: IBAN: IBAN: NL65 RABO 0331120607 BIC: RABONL2U aangehouden bij de Rabobank. Zodra de cliënt een betaling heeft verricht, zal deze een kopie van het overschrijvingsbewijs versturen. De kosten van de overschrijving zijn voor rekening van de cliënt.

ACHT : WIJZIGINGEN

8.1 i-Rent.net behoudt zich het recht voor om de kenmerken van de geleverde dienst te wijzigen en streeft ernaar in het voordeel van dezelfde dienst te handelen. I-Rent.net zal in voorkomend geval de cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de aangebrachte wijzigingen. De klant beschikt over een termijn van 15 dagen om zijn onenigheid te melden en de Overeenkomst te beëindigen. Na het verstrijken van deze termijn, zonder dat de cliënt een antwoord heeft ontvangen, wordt hij geacht de nieuwe voorwaarden te hebben aanvaard.

NEGENDE : EIGENDOM

9.1 Met betrekking tot webpagina's met bedieningspanelen, geprogrammeerde toepassingen, hulpprogramma's en, in het algemeen, elk type van programmering, is i-Rent.net de eigenaar van de broncode en is de cliënt niet gerechtigd deze te gebruiken. In geen geval heeft de cliënt toegang tot de broncode, noch via FTP, noch via enig ander middel.

9.2 i-Rent.net neemt alle nodige preventieve maatregelen om te voorkomen dat de cliënt toegang krijgt tot de broncode van op maat gemaakte geprogrammeerde toepassingen. Niettegenstaande het voorgaande is i-Rent.net gerechtigd om een rechtsvordering in te dienen indien i-Rent.net van mening is dat auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten op haar broncode worden geschonden door de cliënt of door een derde partij.

9.3 Indien een website geen controlepanelen bevat of geen aangepaste toepassingen of programma's gebruikt, zal de cliënt de IT-bestanden waaruit zijn website bestaat (HTML- en beeldbestanden) opvragen. Indien er controlepanelen betrokken zijn, moet de cliënt alle bestanden kunnen opvragen, behalve die van het controlepaneel.

9.4 Het is niet toegestaan dat de klant of een door de klant gecontracteerde derde partij de programmeercodes, de HTML-codes of de door het systeem geleverde XML-codes wijzigt, aanvult, overschrijft, verplaatst, annuleert, omleidt of op andere wijze manipuleert. Alleen i-Rent.net heeft de rechten op en toegang tot bovengenoemde broncodes.

9.5 I-Rent.net zal de klant een online werkomgeving bieden om de website op beperkte schaal te kunnen bewerken. te weten: fotomateriaal, teksten, Linkbuilding, een pagina-editor voor het maken van infopagina's en Urls, een metadata-editor en een CSS-editor voor het beheer van de look en feel van de website.

9.6 Tenzij anders is overeengekomen, bevatten alle webontwikkelingen die i-Rent.net maakt, ten minste het corporate logotype van de eerstgenoemde op de homepage van de site. Dit logotype zal op een discrete manier verschijnen en zal de contactlink zijn met de webmasters zelf in geval van een eventuele incidentie of suggestie door bezoekers. Het bedrijfslogo van i-Rent.net mag in geen geval worden gewijzigd, gewist of vervangen.

TIENDE : ONDERHOUD

10.1 Tenzij uitdrukkelijk aangegeven door i-Rent.net, zal de door de cliënt ontwikkelde website een onderhoudsservice beschikbaar hebben, zoals gespecificeerd in de offerte.

10.2 Het doel van deze onderhoudsdienst is de cliënt in staat te stellen regelmatig bijgewerkte inhoud en informatie op zijn website te plaatsen. Maandelijkse actualiseringsvoorwaarden en -termijnen worden overeengekomen volgens de onderhoudsoptie die door de cliënt wordt gekozen.

10.3 Wijzigingen moeten zo snel mogelijk worden aangebracht, afhankelijk van de werkbelasting van i-Rent.net. Wijzigingen zonder bijzondere eisen worden in ieder geval binnen maximaal 14 werkdagen uitgevoerd.

ELFDE : VERGOEDING

11.1 De klant kan geen enkel recht op terugbetaling meer doen gelden nadat het product is gehuurd, tenzij het eindproduct niet exact voldoet aan de specificaties zoals vermeld in de bijgevoegde offerte die per e-mail door i-Rent.net aan de cliënt is verzonden.

TWAALFDE : OPZEGGINGSOORZAAK

12.1 Uitsluitend iedere volledige of gedeeltelijke of herhaalde schending door een van beide partijen van sommige of alle verplichtingen of verbintenissen die krachtens deze Overeenkomst zijn aangegaan, geeft de andere partij het recht deze eenzijdig te beëindigen. De redenen voor vroegtijdige beëindiging van deze overeenkomst omvatten met name het volgende:

I. Faillissement of curatele door beide partijen.

II. Indien de cliënt niet voldoet aan enige in deze Overeenkomst opgenomen verplichtingen.

DERTIENDE - KENNISGEVINGEN

13.1 i-Rent.net verstuurt kennisgevingen aan de cliënt naar het door de cliënt opgegeven e-mailadres.

13.2 De klant dient kennisgevingen aan i-Rent.net schriftelijk te verzenden naar de volgende e-mail: info@i-rent.net. De klant dient zijn gebruikersnaam of e-mail te vermelden voor inlogdoeleinden.

VEERTIENDE : ALGEMENE ASPECTEN

14.1 Deze overeenkomst bevat de algemene overeenkomst tussen de partijen over hetzelfde doel en vervangt alle andere eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten die door de partijen zijn geformaliseerd.

14.2 In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze overeenkomst en die van enige andere overeenkomst die beide partijen voordien hebben gesloten, prevaleren de bepalingen van deze overeenkomst.

14.3 Geen van de bepalingen in dit artikel stelt dat er sprake is van aanhangigheid en vormt geen van beide partijen als agent van de andere partij. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enige verklaring, handelen of nalaten van de andere partij in strijd met het vorenstaande.

14.4 Onthouding van stemming door een van beide partijen om haar rechten uit hoofde van deze overeenkomst te doen gelden, wordt in de toekomst niet beschouwd als een afstand van die rechten.

14.5 De in deze overeenkomst vervatte bepalingen blijven van kracht en zijn bindend voor beide partijen na de beëindiging of het verstrijken van de overeenkomst, ongeacht of deze impliciet of uitdrukkelijk is voorzien.

VIJFTIENDE : BEPERKING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

15.1 i-Rent.net of haar leidinggevenden en het topmanagement, bestuurders, aandeelhouders, agenten of werknemers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door de cliënt van de door i-Rent.net verleende diensten, noch voor directe of indirecte oorzaken.

15.2 Partijen erkennen dat de handhaving van deze Overeenkomst geen andere agentschappen, delegaties, garanties of overeenkomsten inhoudt dan die welke hierin uitdrukkelijk zijn vermeld. En in overeenstemming daarmee worden alle voorwaarden, condities, garanties of andere aspecten die voortvloeien uit convenanten of algemene voorschriften, voor zover wettelijk toegestaan, uitdrukkelijk uitgesloten.

ZESTIENDE : NIETIGHEID

16.1 Indien enige bepaling in deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een rechtbank of bevoegde autoriteit nietig of ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen geldig, tenzij de partijen onderling overeenkomen deze overeenkomst te beëindigen.

ZEVENTIENDE : TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

17.1 Met betrekking tot aspecten die buiten de werkingssfeer van deze Overeenkomst vallen, alsmede de totstandkoming en beslechting van conflicten tussen partijen als gevolg daarvan, is de Nederlandse wet van toepassing.

17.2 Indien er een conflict ontstaat tussen partijen met betrekking tot de totstandkoming en handhaving van deze Overeenkomst, en indien partijen nalaten dit conflict in onderlinge overeenstemming op te lossen, zal dit worden opgelost op verzoek van de andere partij, nadat de andere partij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld door arbitrage in de Officiële Kamer van Koophandel, Industrie en Scheepvaart van Nederland.

Elke partij draagt haar eigen arbitragekosten. De vergoeding en onkosten van de arbiters worden evenwel gedragen zoals vastgesteld bij arbitrale beslissing.

17.3 Het voorgaande wordt verstaan zonder afbreuk te doen aan het feit dat partijen zich aan een gerechtelijke procedure kunnen onderwerpen. In dat geval zullen de vorderingen worden ingediend binnen het rechtsgebied van de rechtbanken van Nederland. De partijen zien uitdrukkelijk af van hun eigen bevoegdheden indien het procesrecht zulks toestaat, en in geval van een andere bevoegdheid.

17.4 Indien redelijkerwijs mogelijk, blijft deze Overeenkomst geldig gedurende de ontwikkeling van een conflict en/of juridische of arbitrale procedure.

In Blaricum 29/01/2019.